Kolejna odsłona pakietu wsparcia dla przedsiębiorców, czyli Tarcza Antykryzysowa 7.0, to pomoc w trudnym czasie pandemii, z której różnych instrumentów mogą skorzystać m.in. spółdzielnie socjalne. 

Tarcza Antykryzysowa 7.0 zmieniła zasady udzielania niektórych form wsparcia dostępnych dla przedsiębiorców działających w określonych branżach oraz wydłużono terminy ubiegania się o przyznanie środków finansowych.

Spółdzielnie socjalne (których zdecydowana działalność mieści się w określonych rozporządzeniem Rady Ministrów kodach PKD) będą mogły skorzystać z trzech instrumentów:

 • świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy
 • dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 • zwolnienie z należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

W każdym przypadku dostęp do wsparcia uzależniony jest od wykazania spadku przychodów, w rozumieniu przepisów podatkowych o co najmniej 40%.

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy przysługuje spółdzielniom socjalnym, które:

  • odnotowały spadek przychodów o minimum 40% w jednym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w stosunku do miesiąca poprzedniego lub do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku,
  • nie mają zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatków – warunek uznaje się za spełniony, jeżeli spółdzielnia zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,
  • nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości,
  • nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Zakres wsparcia:

 • Dofinansowywanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, w przeliczeniu na pełen etat, w przypadku niepełnego etatu przysługuje dofinansowanie proporcjonalne.
 • Okres wypłaty dofinansowania wynosi do 3 miesięcy.

Dofinansowanie nie przysługuje:

 • na pracowników zatrudnionych krócej niż 3 miesiące oraz pracowników, których wynagrodzenie przekracza 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Procedura składania wniosku:

 • Wniosek w formie elektronicznej należy kierować do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie do 31 marca 2021 r.

Przydatny link: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Do końca lutego br. można również składać wnioski w ramach podobnego instrumentu funkcjonującego na podstawie art. 15gga ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Więcej szczegółów: https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gga-branze

Dla kogo dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej:

Spółdzielnie socjalne zaliczane do mikro lub małych przedsiębiorców które:

 • odnotowały spadek przychodów o minimum 40 proc. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do miesiąca poprzedniego lub do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku,
 • nie zawiesiły działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r.

Zakres wsparcia: kwota jednorazowej dotacji wynosi do 5 tys. zł. Spółdzielnia zwraca dotację, gdy: 

 • nie wykonywała działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji,
 • wydatkowała dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
 • złożyła niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,
 • nie spełniała warunków do udzielania dotacji,
 • nie poddała się kontroli dotyczącej wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub właściwego dokumentowania dotacji.

Procedura składania wniosku:

Zwolnienie z należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne:

Spółdzielnie socjalne będące płatnikami składek, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia, które:

 • odnotowały spadek przychodów o minimum 40 proc. w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku w stosunku do miesiąca poprzedniego lub do analogicznego miesiąca z poprzedniego roku,
 • były zgłoszone w ZUS jako płatnicy składek przed 1 listopada 2020 r.,
 • przekażą do 28 lutego 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. (chyba że jest zwolniona z tego obowiązku),
 • na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku nie były w trudnej sytuacji (szczegóły na stronach ZUS).

Zakres wsparcia:

 • Zwolnienie dotyczy obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Jeżeli płatnik opłacił składki, ale spełnia warunki do ich umorzenia, to po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania składek, może wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeżeli płatnik nie masz zaległości na koncie.

Procedura składania wniosku:

 • Wniosek w formie elektronicznej należy kierować do ZUS w terminie do 31 marca 2021 r.

„Prawko” z „Italii” – kara na miejscu

Poprzedni artykuł

Jak pączuś, to z Wrocławia! – „Bacz jednak człeku – nie jedz w pośpiechu”

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.