Koniec niepewności. Zdalne sesje samorządowych organów kolegialnych będą dopuszczalne – przewiduje opublikowany wczoraj rządowy projekt ustawy dotyczący przeciwdziałania epidemii koronawirusa. Regulacja jest jednym z elementów tzw. tarczy antykryzysowej.

Kluczowe zapisy, na które czekały od wielu dni wszystkie samorządy znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Do końca 2020 r. zostaną złagodzone będą limity zadłużenia dla samorządów. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci (oraz zarządy powiatów i województw) uzyskają też większą władzę w zakresie zmian w budżecie, wieloletniej prognozie finansowej oraz w zakresie rezerwy celowej – to tylko niektóre z rozwiązań, jakie znalazły się w rządowym projekcie dotyczącym zwalczania skutków epidemii koronawirusa.

Regulacja w zakresie funkcjonowania organów kolegialnych przewiduje możliwość zdalnego obradowania i podejmowania rozstrzygnięć przez kolegialne organy w jednostkach samorządu terytorialnego (rady, sejmiki i zarządy) oraz w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych (kolegium).  Zdalny tryb obradowania będzie mógł być prowadzony z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz korespondencyjnie. Będzie go można stosować także w komisjach rady/sejmiku lub zespołach orzekających w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych.

Kwestie dotyczące organizacji zdalnych sesji rad gmin, powiatów i sejmików województw reguluje art. 15 ustawy specjalnej: 
  1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
  2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.
  3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie

Projektem, który jest elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej zajmuje się już dzisiaj w trybie zdalnym Sejm RP. Nie jest jeszcze znany termin i tryb pracy Senatu RP. Ostateczną decyzję podejmie Prezydent RP Andrzej Duda, który zapowiedział gotowość do jak najszybszego wprowadzenia „tarczy antykryzysowej” w życie.

Poprzez: samorząd.pap.pl

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło narzędzie dla wolontariuszy

Poprzedni artykuł

Walka z koronawirusem nie ustaje – samorząd Wrocławia dołącza i wspiera szpitale

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.