Komisja konkursowa wskazała kandydatkę, a prezydent miasta zaakceptował dr Sylwię Świsłocka-Karwot na stanowisko dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław. Obejmie ona stanowisko 16 stycznia br. Poza prowadzeniem instytucji w dobie obostrzeń epidemicznych i szukaniem sposobów na nowe metody oddziaływania na zwiedzających, nowa szefowa MMW ma przed sobą wyzwanie w postaci nieuporządkowanej gospodarki zasobami muzealnymi, jakie przejmuje od poprzedniego kierownictwa instytucji.

Sylwia Świsłocka-Karwot jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2004 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie dysertacji pt. „Plastyka we Wrocławiu w latach 1945 – 1970. Artyści i krytycy”, a w 1999 r. tytuł magistra historii sztuki. Od początku związana jest Dolnośląskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Współczesnych, najpierw jako koordynatorka programu pod nazwą „Utworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej”, od 2008 r. jako członek zarządu, a od ponad dwóch lat jako prezes. Od 2008 r. jest również pracowniczką Uniwersytetu Wrocławskiego, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki.

Przez kilka lat była starszym wizytatorem w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jak również sekretarzem redakcji kwartalnika „Quart”. Pracę zawodową rozpoczynała od stanowiska asystenta muzealnego, kustosza, a następnie kuratora wystaw. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji na temat sztuki współczesnej, w tym obszernej monografii pt. „Sztuka we Wrocławiu w latach 1945-1970. Artyści, dzieła, krytycy” (wyd. Via Nova, 2016). Jest członkinią Rady Akademii Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu.

Kontrkandydatem Sylwii Świsłockiej-Karwot w konkursie był Piotr Lisowski, historyk sztuki, obecnie pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław. Wyboru kandydatki dokonała siedmioosobowa komisja konkursowa. Decyzją Prezydenta Wrocławia w składzie komisji konkursowej zasiadał tylko jeden jego przedstawiciel, a większość miejsc zajęli przedstawiciele środowiska współczesnych sztuk wizualnych i strony społecznej. Byli to: Jerzy Pietraszek – przewodniczący, dyrektor Wydziału Kultury UMW, Joanna Kobyłt – przewodnicząca zawiązku zawodowego Inicjatywa Pracownicza w Muzeum Współczesnym Wrocław, dr hab. Jerzy Ilkosz – przewodniczący Rady Muzeum Współczesnego Wrocław, dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu, dr hab. Piotr Oszczanowski – dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, prof. Kazimierz Pawlak – prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski, artysta szkła, prof. Wojciech Pukocz – rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Gepperta we Wrocławiu i Hanna Wróblewska – dyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Przypomnijmy, że na początku grudnia 2020 r. kontrola przeprowadzona w Muzeum Współczesnym Wrocław – jak podał wrocławski Ratusz – wykazał nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, brak ksiąg inwentarzowych muzealiów oraz niezgodność zapisów w ewidencji zbiorów z zapisami w księgach rachunkowych. Muzeum nie przeprowadziło też rzetelnej inwentaryzacji zbiorów. Urzędnicy złożyli w związku z tym zawiadomienie do prokuratury.

W oficjalnym komunikacie Urzędu Miejskiego przypomniano, że w 2011 r. Muzeum przyjęło w depozyt dzieła sztuki będące własnością Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych bez wykazu tych dzieł i bez wskazania ich wartości i wartości ogółem. Wartość początkowa depozytów została zaewidencjonowana na podstawie dokumentu PK 1/2014 pod datą 1 stycznia 2014 r. w łącznej kwocie 4,2 mln zł, dla której nie wskazano jednostkowych wartości, tytułów i autorów, uniemożliwiając ich identyfikację w księgach rachunkowych. Muzeum nie posiada ksiąg inwentarzowych dla zbiorów Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i depozytów osób prywatnych.

Wartości zbiorów ujęte w ewidencji księgowej oraz ewidencji zbiorów od powstania Muzeum Współczesnego Wrocław nie zostały zweryfikowane i uzgodnione. Jak wykazała kontrola, inwentaryzacja przeprowadzona w 2019 r. przez osoby sprawujące nadzór nad magazynem dzieł sztuki nie objęła wszystkich zbiorów i została oparta na niekompletnych i niewiarygodnych danych. Wyniki inwentaryzacji nie zostały powiązane z księgami rachunkowymi Muzeum.

Z uwagi na to, że niedopełnienie obowiązków służbowych przez Zastępcę Dyrektora – Głównego Księgowego Muzeum oraz Głównego Inwentaryzatora Muzeum spowodowało niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej i działania na szkodę miasta Wrocławia organizator instytucji skierował zawiadomienie do prokuratury. Łączna wartość zbiorów zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 24.322.231 zł. W związku z ustaleniami kontroli Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto została zawiadomiona o możliwości popełnienia przestępstwa. Osoby wskazane w pokontrolnym raporcie jako odpowiedzialne za naruszenia obowiązujących regulacji prawnych złożyły wnioski o rozwiązanie umowy o pracę w MWW.

Poprzez: wroclaw.pl

Zapisywali do partii politycznej – i „baletowali” mimo pandemii

Poprzedni artykuł

Cezary Przybylski: „Ograniczeniami dotknięci zostaną przede wszystkim dolnośląscy pracownicy transgraniczni, ale również saksońskie firmy”

Następny artykuł

Zainteresuje Cię także:

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.